Právní poučení - Přístup do nemovitostí za účelem provozu a údržby rozvodných tepelných zařízení ze strany dodavatele tepla

Právní poučení - Přístup do nemovitostí za účelem provozu a údržby rozvodných tepelných zařízení ze strany dodavatele tepla

Problematika provozování rozvodných tepelných zařízení a dodávek tepla, včetně stanovení práv a povinností zúčastněných osob, je upravena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“).

Energetický zákon zřizuje v souvislosti s dodávkami tepelné energie tzv. zákonná věcná břemena, která zavazují vlastníky nemovitostí, v nichž jsou rozvodná tepelná zařízení umístěna k určitým povinnostem, a zároveň zakládají oprávnění Držitelů licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jako osobám zajišťujícím třetím osobám dodávky tepla (dále jen „Dodavatel tepla“) k jednáním a činnostem, která jsou pro řádné dodávky nezbytná.

 

Dodavatel tepla je tak ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 písm. a) a b) energetického zákona, mimo jiné, oprávněn zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech rozvodná tepelná zařízení a v této souvislosti taktéž vstupovat a vjíždět na tyto cizí nemovitosti, a to za předpokladu, že takovou skutečnost dotčenému vlastníku oznámí (ustanovení § 76 odst. 8 energetického zákona).

Jak z dikce citovaného ustanovení vyplývá, uvedené se týká práva přístupu k těmto zařízením nejen z důvodu provádění odečtů měřících zařízení ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 energetického zákona, ale taktéž za účelem provádění jejich údržby a oprav, a to v nezbytném rozsahu.

Takovému oprávnění Dodavatele tepla odpovídá povinnost vlastníků nemovitostí, v nichž je rozvodné tepelné zařízení umístěno, a to vstup dodavatele a související práce umožnit. Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 77 odst. 6 energetického zákona, dle kterého: „Vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, jsou povinni umístění a provozování tohoto zařízení nadále strpět.

 

V případě bytových domů a umístění zařízení v jejich společných částech, vykonávají práva a povinnosti stanovené energetickým zákonem vlastníkům nemovitostí osoby odpovědné za jejich správu (zejména společenství vlastníků jednotek či bytová družstva, prostřednictvím svých statutárních orgánů), a to vždy dle majetkového uspořádání v konkrétním případě.

 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o zákonem stanovená práva a povinnosti, nelze je žádným způsobem, nad rámec stanovený energetickým zákonem, ze strany vlastníků dotčených nemovitostí omezovat či jejich výkonu jakkoliv bránit, a to ani v případě, že se jedná o rozvodné tepelné zařízení, které je využíváno třetí osobou a nikoliv vlastníkem samotným. Takové jednání by mohlo být posouzeno jako jednání protiprávní, v důsledku čehož by mohlo dojít ke vzniku škody na straně třetí osoby (odběratele tepelné energie), a tedy i ke vzniku povinnosti její náhrady ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.